ترفندهایی برای کامپیوتر

با استفاده از این ترفندها میتوانید سیستم خود رابا استفاده از چند کلید موجود بر روی کیبورد Standby ، Hibernate ، Logoff ، Restart ، Shutdown و Switch User کنید. 
۱- برای Shutdown کردن سیستم، ابتدا دکمه Win (مابین کلیدهای Alt و Ctrl) را فشار داده و پس از نمایش منوی Start دکمه U را دوبار با اندکی مکث بزنید. سپس سیستم خاموش میشود.
۲- برای Restart کردن سیستم، ابتدا دکمه Win (مابین کلیدهای Alt و Ctrl) را فشار داده و پس از نمایش منوی Start این بار کلیدهای U و سپس R را با اندکی مکث بزنید. سپس سیستم Restart میشود.
۳- برای Standby کردن سیستم،ابتدا دکمه Win (مابین کلیدهای Alt و Ctrl) را فشار داده و پس از نمایش منوی Start این بار کلیدهای U و سپس S را با اندکی مکث بزنید سپس سیستم Standby میشود.
۴- برای Hibernate کردن سیستم،ابتدا دکمه Win (مابین کلیدهای Alt و Ctrl) را فشار داده و پس از نمایش منوی Start این بار کلیدهای U و سپس H را با اندکی مکث بزنید سپس سیستم Hibernate میشود.
۵- برای Loggoff کردن سیستم،ابتدا دکمه Win (مابین کلیدهای Alt و Ctrl) را فشار داده و پس از نمایش منوی Start این بار کلید L را دوبار با اندکی مکث بزنید سپس سیستم Logoff میشود.
۶- برای Switch User کردن سیستم،ابتدا دکمه Win (مابین کلیدهای Alt و Ctrl) را فشار داده و پس از نمایش منوی Start این بار کلیدهای L و سپس S را با اندکی مکث بزنید سپس سیستم Switch User میشود.

/ 0 نظر / 13 بازدید