شعر گیلکی

 به به چه عجب خوش بامویی مشتی حسن جان

پــــیدا نــــبویی خیلـــــی زمانه تـــرا قـــــوربان

 

جــــغلان خوب ئیدی ؟چایـی و قلیان روبرایه؟

مــــشتی بیدئـــی حق همــــــــه جا خلـــق مرایه

 

خــــاطـــر آوری رنــــج عذاب مـــــی زکانــــا

او شــــــور و او غــــوغـــا واو نطق و او بیانا

 

او کــــارگــــران رنجبران او گیله مـــــــردان

پـــــا برنده و لختــــــی همه هـــر گوشه ایران

 

یکـــــپارچه گفتید کـــــه ظالم بیبه بــــــــــی سر

یــــــــا واستی بیبه قطع دو تــــــا دست ستمگر

 

بـــــه بــــــه بنازم غیـــــرت او شیــــــــر دلانا

قـــــوربان بشم او بــــرزگران کــــــــــارگرانا

 

حــــــــــق گفتی جغلان اوشانا بـردی به زنـدان

پرپر کودیــــــــدی سرخ گــــــــلان می گلستان

 

نامـــــرد ستمگر می جــــــــوانانه چی کوشتی

زالــــوی مانستان زاکــــــانه خونا فــــودوشتی

 

با اونهــــمه ظلم و ستــــــــــم و کشته و کشتار

هــــرگـــــز جغلان اونسا دیدی دست جه پیکار

 

تا اونـــــکه فراری ببـــــو نامـــرد ستمگــــــر

قــوربان بوشومی جغلان ای خاک به اونه سـر

 

آلان نـــــــانمه ایـــــچ که اوضــاع چطورایسه

مــــردم گیـــــــدی هــشدار ببید هاپله هاپـویه

 

بیـــــــــدار ببـــــــید ای جغــــــلان تالان تالانه

واستـــــــی واکونیم خوب امی دونــــه چومـانه

 

یـــــــارو ویریزه صبـح سحر، گه خو رئیسم

مـــــــن چاکـــــــــر طومارم و طومار نویسم

 

طـــــــومار زنم بـــــر در و دیــــــــوار خیابان

هـــی بنـــد مرا توشکه زنـــــــم روی درختان

 

گـــــــــم ملت مــــــن ملت مهــــــــــــمان نوازم

مـــــشتی تو بگو ای عمو تــی رویــــا بنازم

 

تخته بکـــــــــن از مشتی فلانکس تـــــی دوکانا

آتـــش زنیدی خــــــــلق مبارز تـــ ـی زبانا

 

ها مــــــــردم لختی کــــــــه فـــراری بدا ایشان

آسان اوسانـــــه تــــی سر جــــا پشمه کلایا

 

/ 0 نظر / 35 بازدید